mission

Product (P)

เรามุ่งนำเสนอรูปแบบร้านอาหารที่โดดเด่น, หลากหลายและแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ โดยรักษา มาตรฐานในด้านคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเป็นสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

Service (S)

เรามุ่งเน้นการบริการที่ให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และมากกว่าความคาดหวัง โดยทีมงาน ที่ได้รับการผึกอบรมมาเป็นอย่างดี

Image (I)

เรามุ่งนำเสนอรูปแบบร้านอาหารที่โดดเด่นในด้านภาพลักษณ์ และ อัตลักษณ์

Risk Management (R)

เรามุ่งขยายธุรกิจบนพื้นฐานการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง โดยการเติบโตต้องควบคู่ไปกับ การเติบโตด้านยอดขายและบุคคลากร